REGULAMIN SERWISU PIOTRBIELAK.PL

I. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, korzystająca z serwisu piotrbielak.pl

2. Regulamin – treść zawierająca zasady korzystania z serwisu piotrbielak.pl

3. Serwis – strona www dostępna pod adresem piotrbielak.pl

4. Usługa – usługi w ofercie serwisu piotrbielak.pl

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P2 Sp. z o.o. a Klientem

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta,  mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej usług oferowanych na stronach serwisu piotrbielak.pl

 

II. Postanowienia ogólne

1 Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu zamieszczonego pod piotrbielak.pl.

2 Serwis, zamieszczony pod piotrbielak.pl, zarządzany jest przez P2 sp. z o.o. z sidzibą w Lublinie.

3 Regulamin ustala sposób kontaktu za pomocą serwisu.

 

4 Klienci mają wgląd do Regulaminu w dowolnym momencie na podstronie serwisu regulamin.

5 Opis usług znajdujący się na stronach serwisu łącznie z  parametrami technicznymi i cenami, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania z serwisu

1 Korzystanie z serwisu jest darmowe

2 Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia informacji pozyskanych od klientów osobom i podmiotom zewnętrznym.

3 W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych serwis stosuje wymogi ustawowe mające na celu uniemożliwienie dostępu do danych osobom nie powołanym.

 

4 Klient w celu skontaktowania się z P2 Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie.

5 P2 Sp. z o.o. będąca administratorem danych osobowych wykorzystuje podane w formularzu kontaktowym serwisu, za pomocą poczty email i komunikacji telefonicznej dane tylko i wyłącznie do celu obsługi klientów.

6 P2 Sp. z o.o. nigdy nie sprzedaje danych uzyskanych na stronach serwisu piotrbielak.pl, w formularzu kontaktowym serwisu, za pomocą poczty email i komunikacji telefonicznej i nie udostępnia innym podmiotom i osobom.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1 Nie ma możliwości zawarcia umowy sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu piotrbielak.pl

2 W celu zakupu usług należy skontaktować się bezpośrednie z P2 Sp. z o.o. za pośrednictwem kanałów komunikacji zamieszczonych na podstronie kontakt.

 

V. Realizacja usługi

1 Usługi świadczone są na terenie Polski, zgodnie z warunkami pisemnej umowy zawartymi przez sprzedającego i klienta.

2 Termin realizacji usługi jest zawarty w pisemnej umowie zawartej przez sprzedającego i klienta.

3 Usługi są ograniczone ilościowo ze względu na specyfikę w danym terminie.

 

VI. Ceny i metody płatności

1 Ceny usług podawane są w polskich złotych.

2 Ceny nie zawierają kosztu transportu, który jest ustalany indywidualnie z klientem w pisemnej umowie.

3 Płatność klient może dokonać przelewem lub gotówką.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1 Ze względu na charakter usługi prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta po wykonaniu usługi jest wyłączone i usługa nie może zostać zwrócona.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Usług

1 P2 Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży usługi.

2 Reklamacje prosimy  kierować na adres kontakt@www.piotrbielak.pl. P2 Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 7 dni.
IX. Postanowienia końcowe

1 Spory i sprawy nie uregulowane w regulaminie serwisu będą rozstrzygane zgodnie z zapisami kodeksu postępowania cywilnego.